Проф. д-р Соня Борисова СЕРГИЕВА, дм завършва медицина в МА гр. София през 1990 год.
През периода 1991-1994 г. е редовен аспирант по нуклеарна медицина в НОЦ, гр. София. Защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор по медицина” през 1994г. на тема: „Нуклеарномедицинските аспекти в диагностиката на злокачествения меланом посредством радиоимуносцинтиграфски методи”.
Придобива специалност по „Нуклеарна медицина” през 1994 г. и специалност по „Онкология” през 1998 г.
Работи като научен сътрудник I ст. в НОЦ, гр. София до 2002 г. Създава и ръководи отделение по Нуклеарна медицина в СБАЛОЗ (бивш ОДОЗС), гр. София през 2003 год. Настоящата позиция на проф.Сергиева в СБАЛОЗ е началник отделение по „Нуклеарна медицина” след проведен конкурс.
От м.март 2013 година е доцент по нуклеарна медицина, а от м.ноември 2015г. е професор след проведени конкурси във ВМА, г.София.
Проф. Сергиева е провела голям брой специализации и квалификационни образователни курсове в чужбина ( над 30) по линия на Европейското училище по онкология – ESO, на Европейската асоциация по нуклеарна медицина – EАNM, на Международната агенция по атомна енергия – IAEA и други.
Член е на Българското дружество по нуклеарна медицина, Българското научно дружество по онкология , Европейската асоциация по нуклеарна медицина EANM, Американската асоциация по нуклеарна медицина –SNMMI, на Международната асоциация на жените в ядрената енергия (WIN), Световната асоциация по радионукледна терапия (WARMTH).
Проф.Сергиева има над 150 научни публикации в чуждестранната и българска научна периодика, участва като гост-лектор на международни и национални научни конгреси.
Основните професионални интереси на проф.Сергиева са в областта на нуклеарната онкология и радионуклидна терапия.

Соня Сергиева

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW