Проф. д-р Веселина Методиева Първанова е началник Клиника по лъчелeчение към УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ – София.
Проф. д-р В. Първанова завършва Руска езикова гимназия през 1974 г. в София, медицина през 1980 г. в МА, София, придобива специалности по Медицинска радиология и Онкология. Специализирала е по линия на МААЕ в Раковия център «М. Д. Андерсон», Хюстън и е обучавана в курсове на ESTRO в Белгия, Словакия, Русия. Автор е на близо 100 научни труда, отпечатани в наши и чужди списания.
Проф. д-р В. Първанова е член на Регистъра на академичния състав на Р България за участие в научно жури при защита на докторанти и заемане на академични длъжности. Член е на Научния съвет по Онкология.
Проф. д-р В. Първанова е главен координатор на Експертния съвет по медицинската специалност Лъчелечение при МЗ.
Дисертацията е на тема «Разширяване на лъчетерапевтичния интервал при лъчелечение на ранния рак на млечната жлеза». В. Първанова и К. Тимчева са съавтори на книгата «Рак на млечната жлеза – ранно откриване и съвременно лечение».
В Ръководствата по Онкология е съавтор по проблемите на онкоурологичните заболявания и рака на млечната жлеза.
В редакционния съвет е на сп «Рентгенология и радиология», «Онкология» и «Reports of practical Oncology and Radiotherapy».
Член е на Гилдията на лъчетерапевтите в България при Б А Р, на Българското Онкологично дружество, както и на Европейската и Руска асоциации по лъчелечение (ESTRO и RARO), на EACR.
Резултат от участието в научни проекти са: Обновяване на линейния ускорител за прилагане на съвременна техника за модулирано по интензитет лъчелечение IAEA TCo Project BUL6007 и ръководител на проект ДО02-81/12.12.2008 към Фонд Научни изследвания за закупуване на специализирана планираща система в реално време за брахитерапия на простатен карцином и оборудване на Лаборатория по молекулярна диагностика.
Клиниката по лъчелечение, която ръководи е най-голямата в страната с цялостна палитра от лъчетерапевтични уредби, подходящи за провеждане както на външно (перкутанно) лъчелечение, така и за провеждане на брахитерапия. Всички лекари и медицински физици в Клиниката са обучавани в курсове на европейски и американски асоциации по лъчелечение, онкология и медицинска физика.
Проф. д-р В. Първанова е председател на онкокомитета по Лъчелечение, консултант по лъчелечение в Онкокомитети за лечение на туморите на млечната жлеза, урогенитални и кожни тумори в УСБАЛО-ЕАД и Онкологична комисия на Военно Медицинска Академия в София.
Лектор е в курсове за СДО за придобиване на специалност „Лъчелечение”, „Клинична онкология” и „Нуклеарна медицина”.
Научен ръководител е на 2 докторанти.
Консултативен ден: всеки вторник, четвъртък и петък от 15. 00 – 17 ч. в Клиниката по лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД, София, ул. Пловдивско поле 6.

Веселина Първанова

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW