Д-р Михаела Георгиева Илчева е родена през 1989 г. в град София, където завършва с пълно отличие Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, а впоследствие през 2014 г. с отличие и МУ-София. От средата на 2016 г. е специализант в Клиниката по Нуклеарна медицина, от началото на 2017 г. е редовен докторант към КЦ по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология на тема Клинично приложение на позитронно-емисионната томография/ компютърна томография за диагностика, стадиране, рестадиране, проследяване на ефекта от терапията и определяне на прогнозата на пациенти със синхронно или метахронно протичащи онкозаболявания. През 2018 г. е назначена като административен главен лекар на Клиниката по Нуклеарна медицина.

Михаела Илчева

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW