Професор д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн
Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
Национален консултант по лъчелечение
Образование: 1973 г. – висше образование по медицина, Медицински институт, София
Специализации:
„Медицинска радиология” (лъчелечение и нуклеарна медицина ) и „Онкология”;
Специализации в Англия, Германия, Белгия, Израел, работа по международни проекти, с изнасяне на лекции.
Професионално развитие:
1976 г. – МБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”
1987 г. – доктор
2004 г . – доктор на медицинските науки
2005 г. – професор
2000-2007 г. – Национален консултант по лъчелечение.
Консултант по лъчелечение в Александровска болница, I, I V градски болници, МВР болница, онкологичен диспансери София град.
Зам. гл. редактор и член-основател на списание Radiation Oncology in Рractice и на Hellenic Journal of Nuclear medicine, член на редакционите съвети на Journal of BUON, Онкологус, Еднокринология, Рентгенология и радиология.
Лектор на Европейското дружество по онкология.
Член на Европейска асоциация по нуклеарна медицина; Европейското дружество по лъчева терапия; Американското дружество по онко-радиология; Балканския съюз по онкология.
Член на специализирания съвет по рентгенология, нуклеарна медицина и лъчелечение към ВАК, член на научния съвет в МВР болница, на консултативния съвет към Агенцията за ядрено регулиране, консултант на НЗОК
1998 г. – член на Съвета за медицинска наука към Ректората на МУ София
Председател на Гилдията на лъчетерапевтите в България
Участие в научни форуми и публикации:
Над 160 публикации в международни и български издания, доклади пред научни форуми в Европа, Америка и Азия. Автор и съавтор на 10 стандарта по лъчелечение.

Татяна Хаджиева

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW